Tamu Siyin Babile Camp

Tamu Siyin Baptist Area (TSBA) huam sung om Sizaangmi (Vaiphei kam pau) patangte kung ah SRBA pan sya 5 in summer camp May 7-10, 2015 sung nei pui aa, Patang 106 pha hi.


Hi Camp pian thei natu Australia om Pu En Za Pum tapa Tg .Thawng Mang in ks.350000/- hong sik in, Malaysia pan Bawi in mawtaw tawh nuam tatak vakna ciana zak thei natu datsi bo teng sik ahikom, Topa in thupha hong piak sak ta hen.
Tamu Area sungah sia Phaizaang , Muallian, Zaangnuam , Tungkyaw le Nonphalong ci khuanga om in Tamu khuasungah zongh Sizaangmi Vaiphei kampau honkhat zongh teang uh hi.

SRBA Men Fellowship min taw zongh May 12-17 ,2015 sung khuakhat zankhat tek taam in, gospel pai laitak hi.

Tamu Township sung ah Vaiphei kampau Sizaangmi 7000 bangh pha tu kimuangmaw hi.

Report by: Sm Cing Lun Neam0 comments:

Post a Comment