Thunget Mual Honana October Ciang Hong Tu

Sizaang ngam Taingen khua ah akisa Thunget mual / inn honna sia  2015 October ciang nei tu hi.

Thungetmual min sia  "The 2nd Chin Christian Centenary(CCC) House Of Prayer" ci aa, hi mun taw kisai in YSBC ah May 3, 2015 ni thukikupna kinei hi. 

October 23 2015 ciang honna nei tu aa mihing tulkhat bangh leangna nei tu ahikom, zindo tu dan, sap tu dan le sum zakna zeaknate thukikupna sung ah pualaakna nei in, SRBA pan syate le YSBC pan syate/ upate kikupna hi.

Khuasak khua pan sial khat, Taingen khua tuiphum biakinn pan sial khat, Hiangziing tuiphum biakinn in ak sawmnga, SRBA-GS in sial khat, YSBC in sial khat pia tu aa thupha vawtnuam adangte zongh kikhon thua lai tu hi.

Thudang kikupna ah, Sizaang Laithiangthobu taw kisai le 4th Siyin Concert taw kisai zongh sazian pulaakna le kikupna nei uh hi.


By : Dopui Yangon​ 


0 comments:

Post a Comment