Topa Taw Maangkhawm

Buanman khuami Pu Ngo Za Thang (Buanman Ukpi Pu Thuam Ngin/Pi Awn Cing te ii tapa) kum 91 (1924~2015)in tuni May 9.2015 ni 1:30pm hun pawl in Khangham natna tawh Tahan pan in lei lung hong nusia hi.

Kumpi nasep na: 1941-1961 kum sung Burma Army ah ngalkap naseam in, WO-1(RSM) dong theng in pension la hi.

Pathian nasepna:1963 kum pan Buaman Tuiphum pawlpi ah makaipi in diang bul hi.

 • 1978-79 sung SRBA Treasurer,
 • 1980-81 Accountant,
 • 1992-2001 sung Auditor seam hi.
 • Hausa sepna: 1970-82 Buanman Hausa,
 • 1989-93 Buanman Okhsuh Chairman kum5 sung seam hi.
 • 1945 October 12 ni Khuasak khuami Pu Lam Vungh/Pi Cing Khaw Zam te tanu Pi Cing Za Hau taw Rev. Thang Lian In pumkhat suana nei hi.


A tate:

 • Sm. Cing Za Man Tahan
 • Pa. Thang Khan Do Ygn.
 • Sm. Zam Huai Ygn.
 • Sm. Man Pum Vung Malaysia
 • Sm. Ngin Khan Neam Spore.
 • (Mr. Zam Khian Pau)
 • Pa Thang Son Buanman

A he a khuangai mimal kim tung ah ii biak Topa Thathiangtho in hong heneam ta hen!
‪#‎Khialna‬ le a kisam a om le belap sak pai ta vun maw.
Photo:စန္‌းစန္‌း

0 comments:

Post a Comment