Khui Taw Kisai Thu Nam 211) Khui ii lungtuk sia minit khat ciang 60-70 vei ci hi.

2) Aw uun le aw eu khat sia mihing khat sang in tel zo zaw hi.

3) Khui khat sia pound 1,200 bangh ngit hi.

4) A pumpi temperature is 101.5°F hi.

5) Minit khat sung 50 vei bangh an thaai aa, nikhat akhangu sia 40,000 vei bangh tungh tan hi.

6) Khuina lopa pet ngawl in, alei taw zial in akam sung then hi.

7) Amittang sia 360-degree mu thei hi.

8) Khui in ngilpi khatbek nei ahihang, asungah doituam mun 4 nei hi.

9) Nau apaai ciang tha 9 bangh paai hi.

10) Ni khat acilphuan (saliva) babek sia pound 125 bangh phuan sak thei hi. A neak sa an lua kik thei hi.

11) Khui khat in nikhat tui gollon 30-50 bangh khawng hi.

12) Ni khat nai 8 sung anne in, aneaksa ante nai 8 sung thaai kik aa, nai 8 sung sia mut hun hi, ahihang ih khawi khuite sia nikhat nai 4 sung bek mu uh hi.

13) Leitungbup Khui nam 800 bangh om hi

14) Kealleih tung kaato thei ahihang tuak suk thei ngawl hi.

15) A tung hatang nei ngawl in anuai hatang bek nei aa, tang 32 pha hi.

16) Kumh 2 aphaa khui khat in nau anei phit zawk ciang anoai kisuuk thei pheang aa, ano in anu noai sia tha 2 bangh tawp hi.

17) Cidam khui khat ii tung pan nikhat noai gallon 7 bangh ki ngaa  hi.

18) Ni khat a anneak sia pound 100 bangh khawng hi.

19) Tai luk akikhuala na panh ngim khat sia tel zo hi. 

20) Kumh 20 bangh nungta uh hi.

21) Leitung bup khui 1.5 billion bangh nungta tuh hi. 

Ref
http://www.dairymoos.com/interesting-facts-about-cows/ 
http://www.care2.com/causes/14-cool-facts-you-never-knew-about-cows.html
Yahoo Question and Answer & Wikipedia

Ref
http://www.dairymoos.com/interesting-facts-about-cows/
http://www.care2.com/causes/14-cool-facts-you-never-knew-about-cows.html
Yahoo Question and Answer & Wikipedia

0 comments:

Post a Comment