Laithiangtho Dokna (Kumhpite Niina 9-10)

1. Jehu sia kumhpi tu in akuana taangko ziam? 
a. PATHIAN
b. Joram
c. Thiampite

2 Jezebel athi ciang ___ hi. 
a. vacimte in asa ne
b. a sa Ui in ne
c. luam sung kivawk

3. Jehu in ama vai akan Joram kamtaaite sia banglaw ziam? 
a. That siat
b. Tel pia
c. A ma sangah tum sak

4. Joram le Jehu koisungah kisi ziam? 
a. Naboth ii lo sung
b. Jordan ngun hui
c. Gilgal ah

5. Joram sia Jehu in bang taw that ziam? 
a. Thal
b. Naam
c. Suangtum taw

6. Kuate in Jezebel sia inn tung pan vawk ziam? 
a. Thiampite
b. Uliante
c. Ngalkapte

7. Samaria ah Ahab ii suan le paalte mihing bangza om ziam? 
a. 60
b. 80
c. 70

8. Ahab suan le paalte ii lutang sia koisungah kikoi ziam? 
a. Khuapi kongpi hui
b. Kumpi inn sung
c. Lampi tung

9. Ahaziah ii mealheakte in akua ii tate zataak pia tu in pai ziam? 
a. Jezebel
b. Jehu
c. Elisha

10. Jehu in Baal biate bangbangh hi ziam? 
a. Mei taw hal 
b. Biakna vawtpui in that
c. Shia ngen in that

11. Jehu in Bethel le Dan ah mihingte biak natu bang vawt ziam? 
a. Biakin buk
b. Suangtum
c. Khuital lim

12. Jehu in Israel kumbangza sung uk ziam?
a. 28 
b. 25
c. 20

Kumpite Niina 9
Israel Kumpi tu in Jehu Sathau Kinoai

1Tua laanin kamsangpa Elisha in kamsang khangmoi zaw te khat munah, “Kithoai in a, Gilead ah a om Ramoth ah na pai tan. Hi olive thau thawl sia keng tan a, 2taciang tua mun na thet ciang Jehoshaphat ii tapa, Namshi ii tupa Jehu na zong tan. A lawmte kung pan samkhia in innkhan khat sungah paipui a, 3hi olive thau sia a lu tungah buakin, hi bangin ci tan, ‘TOPA in nang sia Israelte ii kumpipa tu in taangko hi.’ Tua zawkciang tua mun sia a manlang thei zaza in nusia in,” ci hi.

4Tua ahikom kamsang khangmoi pa Ramoth ah pai in, 5tua munah ngalkap maangte thu kikum mu hi. Ama in, “Topa nang atu kam thaak khat hong keng khi hi,” ci hi.

Jehu in , “Ko teng sungah akua hong paupui ni ziam?” ci in dongh hi.

“Topa awng, nangma ni hi,” ci in ama in zo kik hi. 6Tua zawkciang amate nii sia inn doituam sungah tum a, taciang kamsang khangmoipa in Jehu ii lu tungah olive thau buakin ama munah, “TOPA Israelte ii Pathian in taangko hi: ‘Keima in nang sia Israelte ii kumpipa tu in sathau hong noai khi hi. * 7Nangma in na topa, kumpipa, Ahab ii tapa sia, Jezebel ii ka kamsangte le a dang ka naseamte a thalup hu in daan ka piak natu in thatlum tu ni hi. 8Ahab ii innkuanpuite le a suan a paalte a thi siat kul tu hi; a moi a haam a kibangin a baangkua sungah pa a minpiang heamkhia tu khi hi. 9Ama ii baangkua tungah Israelte ii Kumpipa Jeroboam tung ahizong, Israelte kumpipa Baasha ii tungah ahizong, ka vawt bangin vawt tu khi hi. 10Jezebel sia kiphum ngawl tu hi; a luang sia Jezreel ngamkhen sungah ui in ne tu hi,’ ” ci hi. Hi teng a ci zawk ciang kamsang moi pa pusuakin tai hi. *

11Jehu sia a ngalkap maang puite kungah pai kik a, amate in, “Na theampo a pha naam? Tua a mawmawt tuak pa sia in nang tung pan bang dei ziam?” ci uh hi.

Jehu in, “Ama ii dei sia he nu hi,” ci in zo hi.

12Amate in, “Ko he ngawl khu hi, hong son tan,” ci in zo uh hi.

Ama in keima munah hong sonna pan, TOPA in hi bangin taangko hi: “Nangma sia Israelte ii kumpipa tu in sathau hong noai khi hi,” ci hi.

13Thakhat thu in Jehu ii ngalkap maang puite in a puantual uh suutin keallei tungah Jehu ii dinpha tu in pha uh a, lemle tumin, “Jehu sia Kumpipa hi!” ci in au uh hi.

Israel Kumpipa Joram Kithatlum
14-15Tua zawkciang Jehu in Kumpipa Joram suamlup tu sawm hi, ama sia Syria Kumpipa Hazael taw Ramoth ah a kidona a liamna pan a dam kik natu in Jezreel ah om hi. Tua ahikom Jehu in ama ii ngalkap maang puite munah kei sangah nong pang uh ahile Ramoth pan kuama pai ku in Jezreel ah mipite kidop natu son sak peuma heak vun,” ci hi. 16Tua zawkciang ama a ngalleang tungah hong kaa in Jezreel zuan tu in dingkhia hi. Joram sia dam kik ngawl lai hi, Judahte kumpipa Ahaziah zongh ama ve in haw sia om lai hi.

17Jezreel tausaang tung pan ngalvil tavuan a nei sia in, Jehu le a mite hong neak mu hi. “Mihing pawlkhat siphu tung to in hong pai ka mu hi,” ci in au hi.

Joram in, “Tual ziam maw ngal ziam siphu ngalkap khat pai in kan sak vun,” ci in zo hi.

18Kamtai pa in Jehu kungah hong pai in, ama munah, “Kumpipa in nang sia lawm khat bangin nong pai ziam ci in he nuam hi,” ci hi.

Jehu in, “Tasia nang taw bangma kisai bo, ka nung panin hong zui tan,” ci in zo hi.

Tausaang tung a ngalvil pa in, kamtai pa sia hong paite taw kisii napi hong heak kik ngawl hi ci in thu ko hi. 19Kamtai dang khat ma pai sak uh a, ama in Jehu sia a mai a pa ii dok teng ma dongh hi. Taciang Jehu in “Tasia nang taw bangma kisai bo, ka nung uh pan hong zui tan,” ci leleau hi.

20Khatvei ma khuapi cing pa in, kamtaipa le hong papai te kimu napi ama hong heak kik nawn ngawl hi, ci hi. Ama ii belapna ah, “Hong pai pawlte ii lampui pa in a ngalleang sia mihing thin amh bang phet in nasia takin hawl hi, Jehu taw kibang hi,” ci hi.

21“Ka ngalleang kithoai sa in om sak vun,” kumpipa Joram in thupia hi. Tabang ma in kiseam hi, taciang ama le kumpipa Ahaziah amate ngalleang tek tungah Jehu taw kisi tu in hong pai uh hi. Amate in Naboth ii lo sungah kisi uh hi. 22“Lem thu taw hong pai nu ziam?” ci in Joram in dongh hi.

Jehu in, “Bangbangin lem thu om thei tu ziam, Na nu Jezebel ii pat sa bum le ai toaite ahizong, milim biakna ahizong, ih nei lai teng lem thu om thei ngawl tu hi,” ci hi.

23“Ahaziah awng, hisia kilee heakna hi,” ci in Joram au a, a ngalleang heak in, tai hi. 24Jehu in a thal eal in a tha nei za taw a kap le Joram ii cingzaang pan kha in a lungtang sunlet a, Joram sia ama ngalleang sungah pukin thi hi, 25taciang, Jehu in ama a hu pa Bidkar munah, “A luang la in a, Naboth ii lo sungah vawk in. Na ciamtee lai ziam, nang le kei kumpipa Ahab ii nung pan siphu tung to in ih pai lai in, TOPA in Ahab huvau hi bangin pau hi. 26‘Zeini in Naboth le a tate a kisuamlupna ka mu hi. Taciang kamciam kong piakna pan, lo hi sia sung mama ah nang daan hong pia tu khi hi.’ Tua ahikom Joram ii luang la in, TOPA ii kamciam sia a tangtun natu in, Naboth ii lo sungah vawk in,” Jehu in ci hi. *

Judah Kumpipa Ahaziah Kithat
27Kumpipa Ahaziah in bang teng piang ci in mu a, a ngalleang taw Beth Haggan khua tu in tai hi, Jehu in del hi. “Ama zongh that vun,” ci in Jehu in a mite sawl hi, taciangin ama a ngalleang Ibleam khua hui Gur sangah hawlto a, liam hi. Ahihang Meggido khuapi a thet dong a leang hawl thei a, tua mun a thet ciang thi hi. 28Ama ii uliante in a luang la in, David Khuapi sung kumpi thaan ah phum hi.

29Israelte Kumpipa Ahab ii tapa Joram a maan zawk a kum sawm le khat kum in Ahaziah sia Judahte kumpipa suak hi.

Kumpinu Jezebel Kithat
30Jehu Jezreel ah theng hi. Jezebel in bang thu teng piang ci in za zo a, a ma in mitkhu vom za kinoai in, a sam pot in, kumpi inn tung khelki panin ensuk hi. 31Jehu sia khuapi kongpi sungah hong tum ciangin ama in oksan a, “Nang Zimri! Nang tual that pa! Hi sungah bang hong zong ni ziam?” ci hi.

32Jehu in ento a, “Akua teng kei sangah hong pang nu ziam?” ci hi. Kumpi inn sung uliante nii khawng thum khawng in khelki pan en suk hi, 33taciang Jehu in, “Ama hong vawk suk tavun,” ci hi. Amate in a vawksuk uhle a chi pangte tungah kithe a, siphute tung zongh ah kithe hi. Jehu in a siphu le a leang ama ii luang tungah hawl a, 34kumpi inn sungah tum hi, taciangin an ne hi. Tua zawkciang bekma in hi bang ci hi. “Tua a kipuanil numei sia la vun a phum vun; a tatak in ci leang ama zongh kumpipa tanu khat hi,” ci hi. 35Ahihang ama phum tu a pai te in a lungu le a khut ngu, a peang ngu tawm sim ngawl bangma mu nawn ngawl uh hi. 36Hi thu amate in Jehu munah a ko uh ciangin Jehu in, “Hi sia TOPA ii naseam pa Elisha tungah a son sa bangin a piang hi: ‘Jezreel ii ngamkhen sungah uite in Jezebel luang ne tu hi. * 37Ama ii pumpi sia eak bangin kithethaang tu hi, tasia ciang kuama in ama pumpi ahi hunlam son thei ngawl tu hi,’ ci hi,” ci in son hi.

Kumpite Niina 10
Ahab ii Suan le paalte Kithat
1Samaria khuapi ah Ahab ii suan le paalte mihing sawmsali om uh hi. Jehu in lai at a, khuapi ukte, khuapi sungah lampuite le Ahab ii suan le paalte a keamte munah thaak hi. A laithak sungah: 2“No sia kumpipa ii suan le paalte a keam te nu hi, taciang na uuk po na zak tu uh ngalleang te, siphute, ngalhiamte le kulh taw a ki uum khuapite nei nu hi. Tua ahikom hi laithak na nga uh po ciang 3kumpipa ii suan le paal sung pan a kilawmbel khat kumpipa in koi vun a, taciang ama hung tu in ngal do vun,” ci in at hi.

4Samaria ukpite sia lau mama uh hi. “Bangbang in Jehu nalh zo tu hi ziam? Kumpipa Joram le Kumpipa Ahaziah ii zaw ngawl sia ei in bangbangin nalh zo tu hi ziam?” ci uh hi. 5Tua ahikom kumpi inn ah tavuan nei te, khuapi tungah tavuan neite, ngam mite lampuite le kumpipa baangkua a keamte in hi kamthaak sia Jehu tungah puak hi; “Ko sia na naseamte khu hi, nangma ii ci po a seam tu in kinging khu hi. Ahihang kuama kumpipa in koi ngawl tu khu hi; phabel na sak bangin hong seam tan,” ci uh hi.

6Jehu in laithak dang khat puak hi: “Kei sangah nong pang uh ahile, taciang ka thupiak babang zui tu na hi uh le zing ciang tu hunin Kumpipa Ahab ii suan le paal teng ii lutang hong puak tavun,” ci hi.

Kumpipa Ahab ii suan le paal sawmsali teng sia Samaria ngam mi lampuite ii kep le ou ahi hi. 7Jehu laithak a kinga ciangin, Samaria lampuite in Ahab ii suan le paal sawmsali teng thatlum in a lutang uh bawm sungah heangin Jehu omna Jezreel ah puak uh hi.

8Ahab ii suan le paalte ii lutang teng hong kipaipui zawkciang ama in tua lutangte khuapi kongpi hui ah khawl nii in sengin a zingsang kik dong tu munah nusiat tu in thu pia hi. 9A zingsang ciangin ama khuapi kongpi ah pai in, tua sungah a om mite munah, “Kumpipa Joram suam natu a sawm sia keima khi hi; no sia tua tungtaang ah bangma tavuan nei ngawl nu hi. Ahihang hite sia akua in thatlum ziam? 10Hi sia in bang thu lak ziam cile Ahab ii suan le paalte huvau TOPA ii kamsaang Elijah ii tungtawn in a pau teng tangtung hi,” ci hi. 11Tua zawkciang Jehu in Ahab ii be le phung dangte le Jezreel a om theampo le a uliante, a ngualtamte, a thiampite, khat zongh a nungta in kikoi ngawl hi.. *

Kumpipa Ahaziah ii Mealheakte Kithat
12Jehu in Samaria ah khua pai tu in Jezreel khua nusia hi. Lampi tung mun khat, “Tuucingte Ngiaphual” a kicina munah, 13Judah Kumpipa Ahaziah ii mealheakte pawlkhat taw kisi in amate tungah,“Akuate nu ziam?” ci in dongh hi.

Amate in, “Ahaziah ii mealheakte khu hi! Kumpinu Jezebel tate le kumpi mealheak a taanglaite zatakna pia tu in Jezreel ah pai tu khu hi,” ci in zo uh hi. 14Jehu in, “Hing mat siat vun!” ci in a ngalkapte thupia hi. A ngalkapte in amate manin Jehu in a hui ah om dum khat sungah that siat hi. A vekpi in mihing sawmli le nii pha a, khat zongh suakta ngawl hi.

A taanglai Ahab Mealheakte theampo Kithat
15Jehu dingkhia kik a, lampi ah Rechab ii tapa Jonadab taw kisi uh hi. Jehu in paupui a, “Nang le kei ih khua ngaisutna kibang hi, Kei nong panpui tu ziam?” ci in dongh hi.

Jonadab in, “Hong panpui tu khi hi,” ci in zo hi.

“Na khut hong thaak tan,” Jehu in ci hi. Amate kilen uh hi, taciang Jehu in ama sia ngalleang tungah a kaato zawk natu hu in, 16“Keima taw paikhawm tawng, TOPA tungah bangza in kipia khi ziam nangma ma in hong mu tan,” ci in son kawm hi. Taciang amate Samaria ah leang taw paikhawm uh hi. 17Tua mun a thet ciang Jehu in Ahab ii meal heak theampo khat zongh khoaikhe ngawlin thatlum siat hi. Hi sia in TOPA ii Elijah munah piang tu hi ci in a son sa teng ahi hi.

Baal A biate Kithatlum
18Jehu in Samaria ngam mite kaikhawm in hi bang ci hi, “Kumpipa Ahab in Baal pathian sia tawm bia hi, ahihang keima in tua sangin a nasia zaw in ka bia tu hi. 19Baal ii kamsang te hong kaikhawm tavun a, ama a biate theampo le a thiampite a vekpi hong sam tavun. Kuama kam zong thei ngawl tu hi; Baal tungah sangaw biakpiakna nasia takin vawt tu khi hi, taciang hi sungah hong kihel ngawl peuma ki thi sak tu hi,” ci hi. (Hi sia in Jehu ii a theamna hi a, Baal a biate theampo a thalup nopna hi.) 20Tua zawkciang Jehu in thu pia a, “Baal zatak piak natu ni khat biakna ni in thang sak vun,” ci hi. Thu than sakna kivawt a, 21taciang Jehu in Israel ngam bup ah kam za sak hi. Baal a bia theampo hong pai uh hi, hong pai ngawl khat zongh om ngawl hi. Amate theampo Baal biakinnpi sungah tum uh a, biakinn mong lang pan mong lang dong dim uh hi. 22Taciang Jehu in puantual thiangtho a keam thiampipa munah puantualte pusua in biakpiakna a vawtte pia in sawl hi. 23Tua zawkciang Jehu ama mama zongh biakinnpi sungah, Rechab ii tapa Jonadad taw tum a, taciang tua sungah om mihingte mun ah, “Baal biate bek tua sungah om tu a, taciang TOPA a biate kuama a kihel ngawl natu in a pha takin en vun,” ci in sawl hi. 24Tua zawkciang ama le Jonadab in pai in sangaw biakpiakna, meihal biakpiakna Baal tungah pia hi. Ama in pasal sawmliat biakinn pua sangah koi a, hi bangin thu piakna nei hi. “Hi mihingte a vekpi in thatlum siat tu nu hi, khat po in amate a suakta sak a om le ama ii nuntakna taw lul tu hi!” ci hi.

25Jehu in biakpiakna a vawt zawkciang a cingte munah, “Tum vun a, a vekpi in thatlum siat vun; khat zongh suakta sak heak vun,” ci hi. Amate namsau daw sa in tum a, a vekpi in thatlum siat in, amate luang sia doipua ah kaikeak uh hi. Tua zawkciang amate a sungnung biakna munah tumin, 26a thiangtho khuam sia pusua uh a, haltum uh hi. 27Tabangin amate in a thiangtho khuam sia susia in biakinn zongh susia uh a, a biakinnpi sia eakbuk suak sak uh hi, tu ni dong ma in tabangin kizangh lai hi.


28Tabangin Jehu in Israel ngamah Baal biakna thiansua hi. 29Ahihang ama in Kumpipa Jeroboam ii ngamtatna teng zui in Jeroboam ii khuital lim khat Bethel le Dan ah koi in a mite a biak sak bangma in Israelte mawna sungah lampui hi. . * 30TOPA in Jehu tungah, “Ahab le a suan a paalte tungah vawt a kong sawl theampo vawt zo ni hi. Tua ahikom na suante khang li dong Israelte kumpipa in koi tu khi hi ci in kamciam hong pia khi hi,” ci hi. 31Ahihang Jehu in a thin theampo taw TOPA Israelte ii Pathian ii thukhamte ni ngawl a, tua taangin Jeroboam bangin Israel mawna sungah lampui hi.

Jehu ii Thina
32Tua hun laitakin TOPA in Israel ngam ii a zaina khiam tu in hong kipan hi. Syria Kumpipa Hazael in Israelte ii ngam theampo zo hi, 33Jordan ii nisuana Aroer khuapi thangsang Arnon Ngun hui dong zo hi— hisia ii huam sia Gilead le Bashan ngamkhen te hi a, Gad, Reben le Nisuana Manasseh te ii tenna teng ahi hi.

34Jehu ii a sep a vawt dangte theampo ama ii hanna nasepte dong Israel Kumpipate Tangthu sungah kikhum hi. 35Ama thi a Samaria ah kiphum hi, taciang ama ii tapa Jehoahaz in a kumpi za laih hi. 36Jehu in Israel kumpipa khat ahina taw Samaria panin kum kul le kum liat sung uk hi.

0 comments:

Post a Comment