Sen ngalkapmangpa Khantawn Thong

Senngam ngalkap sangah 2007-2012 sung thunei mama khat ahi ngei Zhou Yongkang sia sumneaknguk hang le ngualzawthaw huu in khantawn thongtaak tu in, June 11,2015 ni thukhenzumh pan khensat hi.

Ama ii thuneina zangh in ngam ii sungthuku te taw sai ngualtungah tatsia ci'n kingaw aa, bangthu ziam ci sia asungthu ahikom mediate in sonna om ngawl hi.

A sumneak nguuk sia $ 118,000 hi aa, a zi le atapa te ii in ama ii thuneina zangh aa, sumneaknguuk avekpi kingawm $ million 300 pha ci hi. A sumneaknguuk sia kician ahikom, thukhenzumh ii khensatna "thukim khi hi, hesuak ngen ngawl tu khi hi" ci hi.

Ref: http://www.wsj.com/articles/chinas-former-security-chief-zhou-yongkang-sentenced-to-life-in-prison-1434018450


0 comments:

Post a Comment