TAN 10 AUNG SAZIAN

1. Simon Cin Kim Maj. Ngo Za Tuang Voklaak Yangon Math, Chem, Bio

2. Do Kim Bo Kim Thian Mung Voklaak TSBC Phys, Bio.

3. Nang Mun Kip Pa Lian Tual Voklaak Nanchuang

4. Dal Lam Cing Sya Lian Thian Pau Voklaak LSBC Myan, Phy, Bio

5. Kim Khan Cing Pa Kam Khua Thang Voklaak LSBC Bio

6. Tun Tual Pau Sm. Lian Suan Niang Voklaak Panmunchuang

7. Ngin Thian Huai Pa Nang Za Thawng Voklaak Leipui

8. Khun Cho O Pa Cin ThianKhai Buanman Sagaing

9. Niang Khan Cing Nu Cing Khai Buanman Yangon Bio

10. Mang Suan Nu Dim Khan Neam Buanman Buanman

11. Mang Law Cing Pu Zozam Cin Pau Thuklai YSBC Chem, Bio

12. Lian Man Cingh Nu Hang Za Cing Thuklai Thuklai 2 D

13. Hau Lam Dim Sya NginKhan Thang Pumva TSBC Eco

14. Cing CingNeam Sya Khai Khan Pau Suangdaw Leipui

15. Dim Khan Cing Pa Cin Za Pum Suangdaw LSBC

16. Pum Suan Pau Pr. James Khai Tual Khuasak Khuasak

17. Pau Thian Sang Pa Kam Khat Pum Khuasak TSBC

18. Pau Thian Dal Pa Thang Mung khuasak KSBC

19. Zin Lay New Pa Pau Do Mang Khuasak YSBC

20. Ngin Sang Pa Kam Pum Limkhai TSBC

21. Hau Muang -Pa Lam Cin Khai Thuklai LSBC

22. Ceu Nei Mawi-Pa Tual Za Lian Pau LSBC 1 D

23. Lia Cing Cin Uap .. Pa Cin Thang .. Khuasak.... SBC[ThingUnau]

24. Ceu Nei Mawi-Pa Tual Za Lian Pau LSBC 1 D

26. Lia,Cing Suan Zam ,- Sya Zam Khan Cin Voklaak Nan Chaung

27. Tg,Khai Khan Mang ,- Sya Zam Khan Cin Voklaak Nan Chaung

28. Dal Lamh Cing - Myan..Chem & Bio

0 comments:

Post a Comment