ZRO/ ZRA Ko Denny In Hong Nusia

Khuasak khuami  Pa Denny Mang Khan Khup @ Ko Denny kumh 47 (S/o Pu Lua Thawng-Tuan Thang Bawng) in June 23, 2015 zingsang nai 3:30 pawl in India ngam, Manipur state Lamka Zatopi ah cancer natna taw hong nusia hi.

Kawlngambuai ciang Saangpatang kipawlna sung ah tum aa, ZRO / ZRA kipat 1993 ciang pan kipan Information and Public Relation Department ah director in seam hi.

Topa in anusiat innkuanpuite le anusiat pawlpi hong heneam tahen.

Report: Khuppu Kyaw Khine Tungah Lungdam
0 comments:

Post a Comment