Laithiangtho Dokna (Ezekiel 3-4)

1. PATHIAN in Ezekiel sia Israelte kung apai sak ma hi ___ sak hi. 
a. laizial ne
b. antang thungen
c. mihing kaikhawm

2. PATHIAN in Ezekiel ii lungtang bangbangh in sah sak ziam?
a. Diamond suangmanpha
b. Thiik
c. Patpuan

3. Ezekiel sia ngamdang te kung bangba pai ziam? 
a. Siphu leang taw
b. Vaangletna in paipui
c. Asila 2 taw

4. Tel Abib ah Ezekiel nibangza taam ziam?
a. 3
b. 40
c. 7

5. Mipha khat ii ngitlo na asep ciang ___ ah theng hi. 
a. a lauhuai
b. siatna sung
c. puavawkna

6. Mi khat asiat natu pan huu le ___ zongh kikhoaikheet sak tu hi. 
a. ama nuntakna
b. midangte
c. a thaa

7. Ezekiel in uksuang tungah bang lim ngiit ziam?  
a. Khui
b. Jerusalem
c. Mihing le tuuno

8. Uksuang hui ah leidum, leician, kulh sutthapna molte bang tu ziam? 
a. Zinhliin tu thu lakna
b. Sila suak tu thu lakna
c. Jerusalem uumci tu lakna 

9. Israel le Judahte mawna hang Ezekiel in nibangza thuak ziam? 
a. 430
b. 800
c. 120

10. Israelte atu Ezekiel ii thuak nikhat sia kumbangza atu ziam? 
a. Kum khat
b. Kumh zakhat
c. Kumh tulkhat

11. Khuapi a ki uumci hun a bo mateng Ezekiel ___ thei ngawl hi.
a. pau
b. alupdan laih
c. thin nuam

12. Ezekiel in anluum sia bang meikam tungah em ziam? 
a. Mihing eak ko
b. Thing

c. Khui eak ko

Ezekiel 3
1Pathian in, “A thi thei mihing awng, laizial hi sia ne in; tua zawkciang Israel mite kungah pai in paupui tan,” hong ci hi.

2Tua ahikom ka kam ka kaa a, tasia ciangin ama in laizial sia ka neak tu in hong pia hi. 3Ama in, “A thi thei mihing awng, kong piak hi laizial sia ne in; tua taw na ngil va sak in,” hong ci hi. Ka neak ciang, khuaitui bangin a thum hi. *

4Tua zawkciang Pathian in, “A thi thei mihing awng, Israel mite kungah va pai tan a, na son tu in kong sawl po va son tan. 5A tel hak ngamdang kam a pauna ngamah kong pai sak bua a, Israelte kungah kong pai sak hi. 6Na tel ngawl kam hamsa a pau ngam liante kungah hong pai sak hi leng, amate in nang thu hong ngai tha tu hi. 7Ahihang Isrelte khat zongh in nang pau hong ngai nuam batu uh hi. Amate in kei pau ngangawn hong ngai ngawl tu hi. Amate theampo sia thinpui in langpan nopna thin vive nei uh hi. 8Tu in nang sia amate bangma in na thin kong pui sak tu a, na thin kong kho sak tu hi. 9Suangpi bangin kong kipsak tu a, diamond suang manpha bangin kong sah sak tu hi; tua tualngalte kiita vet heak in,” hong ci hi.

10Pathian in zom a, “A thi thei mihing awng, pha takin ngai in a, kong son papo ciamtee in. 11Tua zawkciang saltang a om, na ngam mipuite kungah pai in, na pau hong ngai a, hong ngai bua zong, Kei Vaanglianpipa TOPA ii amate tungah son a kong sawl teng va son tan,” hong ci hi. 12Tua zawkciang, Pathian thaa in kei hong laamto a, taciang ka nung pan a hawk a nging aw khat ka za a, “Van tungah TOPA minthanna pok vun!” ci hi. 13Vui sungah nganhingte thaphil aw le zinliing nging za in a nging leangmuite aw ka za hi. 14TOPA ii vaangletna sia ka tungah thahatna lianpi taw hong theng a, taciang a thaa in kei hong paipui ciangin diksa ngawlin, ka thin a uuk hi. 15Tua ahikom, saltangte tenna Chebar ngunhui Tel Abib ah ka pai a tua munah ni sali sung ka om a, ka mu ka zaak thu in hong ngawtcip hi.

TOPA in Ezekiel Ngalvil nasep Pia
(Ezekiel 33:1-9)
16Ni sali a cin zawkciang, TOPA in kei hong paupui a, 17“A thi thei mihing awng, Israel minamte ngalvil tu in nang kong koi tu hi. Kidop natu nang tungah kong piak thute, amate tungah sonsawn tu ni hi. 18Mihing ngilo khat a thi tu in ka taangko a, ahizong a ngamtatna kikheal in a thi natu pan suatak natu in na son bua ahile, ama sia mimaw pi ma in a thi tu hi, ahihang ama thina sia nang tungah hong kisiik tu hi. 19Mihing ngilo khat kidop natu thu na pia a, ahihang ama in mawna kikheal ngawlin maw nei ma in thi tu hi, ahihang nang nuntakna hong kikhoaikhe tu hi.

20Mihing pha takpi khat in, ngitlo nasep hong kipan a, taciangin ama sia a lauhuai dinmun ah ka koi ciang, kidop natu na pia bua ahile ama thi tu hi. Ama ii khialnate hu in ama thi tu hi. A nasep phate ka teptee sak bua tu hi; taciangin ama thina sia nangma hang hi tu hi. 21Mihing pha khat a maw ngawl natu in, na hil a, na thu hong ngai in mawna a vawt bale ama sia nungta tu hi; taciang nang nuntakna zong hong kikhoaikheet sak tu hi,” hong ci hi.

Ezekiel Pau thei Ngawl tu
22TOPA ii hong ompuina nasia takin ka phawk a, “Ding in a, ngamkuam sungah pai in, tua munah nang kong paupui tu hi,” hong cina aw ka za hi.

23Tua ahikom ngamkuam sungah ka pai a, Chebar Ngunhui ah ka mu bangma in tua munah TOPA vaangletna ka mu hi. Lei ah ka mailam in ka puksuk hi. 24Ahihang TOPA thaa ka sungah hong tum a, ka peang taw dingto tu in hong phong hi. TOPA in ka tungah, “Inn ah cia in a, inn sungah nangma le nangma kikhabil in. 25Khauzeen taw nang hong ki heencip tu a, a thi thei mihing awng, mipi sungah na pai thei batu hi. 26Hi tualngal a tho nuam mihingte kidop natu na son thei ngawl natu in, na leei ka zaw sak tu hi. 27Tua zawk kong paupui kik ciang le, pau theina vaang kong piak kik ciangin, Keima, Vaanglianpipa TOPA in bang ci khi ziam cisia amate na son tu hi. Amate pawlkhat in hong ngai tu a, ahihang pawlkhat te in nang hong awlmawk ngawl tu hi; banghangziam cile amate sia tualngal tho minam ahi uh hi.” hong ci hi.

Ezekiel 4
Ezekiel in Jerusalem A ki Uumci natu zia Lak

1Pathian in, “A thi thei mihing awng, uksuang khat la in a, na mai ah koi in, taciang a tungah Jerusalem khuapi lim ngiit in. 2Taciang ngalte ii Jerusalem khuapi a uumci na lim lak natu in, leidumte, leiciante, ngalkap ngiaphual te le kulh sukthapna moltumte a kiimkot ah koi in. 3Thik daalkuang khat la in, nang le khuapi kilaklaw ah pangte taangin koi in. Khuapi maingat in. Tua khuapi sia ki uumci a, a uumci sia nangma ni hi. Hisia in Israel ngam mite atu in lim khat a hi tu hi.

4-5“Tua zawkciang, na veisang pangh delpha in lum in, taciangin Israel ngam mite ii mawna sia nang tungah kong koi tu hi. Ni 390 sung tua munah na om tu a, amate mawna hu in na thuak tu hi. Amate ngim thuak tu, kumkhat atu in, ni khat veu na thuak tu hi. 6Tua teng na man zawkciang, na ziatsang pangh delpha in a, Judah mite mawna hu in ni 40 sung thuak in. Amate ngim thuakna kum khat ciang ni khat hi tu hi.

7“Jerusalem khuapi a ki uumci sia mitsuan nginge in. Khuapi sia na khuttum taw vau zazan in a, tua khuapi siat natu thu son khol in. 8Tua khuapi a ki uumci hun a bo mateng na pangh langkhat pan a langkhat ah na ki lumlee thei ngawl natu in, kong heencip tu hi.

9Tu in maangtang, zungtaang ham, benaang, be, taangzik le maangtang namdang khat pawlkhat veu la in. A vekpi hel in anluum vawt in. Tua anluum sia ni 390 sung na veisang delpha na lup hun sungah na neak tu an ahi tu hi. 10Ni khat in anluum pound lang veu hong kipia tu a, a zing ciang dong na khom tu hi tu hi. 11Tuidam zongh a kiciangtan in na ne tu a, ni khat in hai nii veu na ne tu hi. 12Mihing eakko taw mei na taw tu a, na anluumte a kaam tungah em in mihing theampo ii nang hong mu theina munah na ne tu hi,” ci hi. 13TOPA in, “Hisia sia a ngam uh pan ka thethaang a ngamdang ah a ten uh hun ciang, thukham ii oai ngawl an namte Israel mite ii a neak tu lim ahi hi,” hong ci hi.

14Ahihang ka zo kik a, “Vaanglianpipa TOPA awng, tabang hong hi sak heak in! Bangma hun in keima le keima ki nin sak ngei ngawl khi hi. A nin a ki ngaisun ante peuma ne ngawl khi hi,” ka ci hi. 15Tua ahikom Pathian in “Pha hi, khui eak kong zangh sak tu a, tua mei in thutin tua tungah na anluum na em tu hi,” hong ci hi. 16A belap thua lai na pan, “A thi thei mihing awng, Jerusalem atu anluum hong paina ka khaktan tu hi. A anneak a tuidawn uh lealte vathiam in hong om uh ciang, tua munah a teang mihingte sia khuangai in a thin ngim tu uh hi. 17Amate in neak tu le dawn tu an le tui hong nei ngawl tu a, a thin uh kiamin, a mawna uh hu in a ci a sa kiam tu uh hi,” hong ci hi.

0 comments:

Post a Comment