Laithiangtho (Solomon Laate 5-6)

1. Tangvalpa in khuaitui le khuaiphaangte koisungah ne ziam? 
a. Luphung tung
b. Paakhuan sung
c. A huan sung

2. Ngaknu ii mangn sungah alawmpa in bang hi ziam? 
a. Ngalsim tu in kuan
b. Lawmdang nei san
c. Kongkha king

3. Ngaknu sia kuate in vua zazan ziam? 
a. Siphu leang hawlte
b. Asuapui pasalte
c. Khuapi cingte

4. Ngaknu in alawmpa sia mihing bangza sung pan khat ci ziam?  
a. Zakhat
b. Tulkhat
c. Tulsawm

5. Tangvalpa ii khutzungbu te sia bang taw kivawt ziam? 
a. Nguun
b. Khamh
c. Suangmanpha

6 .Ngaknu in alawmpa mealphatna teng sia kua tungah son ziam? 
a. A innkuanpuite
b. A naseppuite
c. Jerusalem numeite

7. Tangvalpa sia bang thingkung pona ah pai ziam? 
a. Olive
b. Taak
c. Balsam thing

8. Tangvalpa in atuu hon koisungah tha ziam? 
a. Mualpangh
b. 
c. Unok pak sungah

9. Tangvalpa banghang in ama sangah alawmnu ii maingattu uk ngawl ziam? 
a. Amai zum
b. Kiphat sak tu lau
c. Kikhiicip tu lau

10. Tangvalpa in alawmnu sia bangbangh it huai ci ziam? 
a. Tuuno
b. Sakhino
c. Vakhu

11. Ngaknu in suapui numei bangza nei ziam? 
a. Khat
b. Sawmenii
c. Nei ngawl

12. Ngalleang hawlpa in ngalsim tu ___in aci liing liang hi.
a. kiitaa
b. ciang dam ngawl
c. lawp

Solomon Late 5
Tangval ii sak
1Kong it ka lawmnu, ka zi awng,
Ka huan sungah ka tum zo hi.
Ka hel namtuite le ka myrrh thingnamtuite khawmtua in;
ka khuaitui le ka khuaiphaangte ka ne a;
ka zu le ka noai ka ne hi.

Ngaknute ii sak
Lawmtate awng, itna taw na kham teakin ne in, dawn vun!

La A ngui lina
Ngaknu ii sak
2Ka mut laan in ka thin ciim hi.
Ka mangin ka lawmpa in kongkha hong kingin ka heang hi.

Tangval ii sak
Ka lawmnu ka ngaino, ka vakhu awng,
hong tum sak tan, ka lu sia daaitui taw kawt a
ka sam sia meeizunh taw tuamh hi.

Ngaknu ii sak
3Ka nik ka puante suut siat zo khi hi,
banghangin silh kik teang kik tu khi ziam?
Ka peangte sil zo khi hi,
banghangin nin sak kik tu khi ziam?
4Ka lawmpa in a khut taw kongkha len a,
ama hong nai ci in ka thin tho hi.
5Ama tum sak tu in ka ki ngingta khol zo hi.
Kong hon tu ka kipat ciang
ka khutte myrrh thingnaai namtui taw,
ka khutmete myrrh thingnaai tui taw kizut hi.
6Ka lawmpa kongkha ka hon hi,
ahihang ama om nawn ngawl hi.
Ama aw za nuam lalawm ing!
Ka zon hang ama ka mu zo bua a,
ka biapui hang ama
in hong zo ngawl hi.
7Khuapi a cing, ngalvilte in hong mu a,
amate in hong saatin, hong chidup sak hi.
Khuapi luphung a cingte in ka lukhu hong eaukeak sak hi.
8Jerusalem numeite awng,
ka lawmpa na mu uh le kei sia ama ngai in vul khi hi, ci in
nong son sak natu uh in kamciam kei hong pia tavun.

Ngaknute ii sak
9Numei theampo sung pan a meal pha bel nu awng,
na lawmpa sia ngualdang khat po sangin
lamdang in, tum pian zaw ziam?
Tabang liang a kamciam kong piak tu uh sia,
ama huvau bang a lamdang vahut om na ziam?

Ngaknu ii sak
10Ka lawmpa sia etlawm in hat hi;
ama sia tulsawm sung pan khat ahi hi.
11A maitang sia taungo bang hi a neal hi;
a sam kiil a, va-ak vom bangin vom hi.
12A mittangte sia luamtui luang khat ii hui a
vakhute bang, noaitui taw kisil a,
luihui ah a ding vakhute bangin pha kilkel hi.
13A biangkhote sia paak le hel namtuite taw a kidim huan khat bangin etlawm hi.
A mukte sia myrrh thingnamtui tui taw a kawt dikdek unok paakte taw kibang hi.
14A khutte sia a et hoi a pha in piang a,
ama in suangmanpha khut zungbute bun hi.
A pumpi sia suangmanpha dum taw
a kizeam saiha neal taw kibang hi.
15A pheizangte sia kham tungah a kingaa muan khuam taw kibang hi.
Ama sia kumpi mealpu a, Cedar kungsang pona Lebanon mualliante bang ahi hi.
16A kampaute thum a, zaak nop huai mama hi.
A kampaute nial tu khat mama zongh om ngawl hi.
Jerusalem numeite awng,
ka it ka lawmpa sia hi bangteng ahi hi.

Solomon Late 6
Ngaknute ii sak
1A meal pha bel numei awng,
na it na lawmpa koi sungah pai ziam?
Na mu natu kong hu thei natu uh in
bang lampi tawn ziam, hong son tan.

Ngaknu ii sak
2Ka lawmpa sia balsam thing pona mun a huan sungah pai zo hi,
Ama in a tuu honte a huan sungah tha a, unok paakte lo hi.
3Ka lawmpa sia keima aa hi a, keima in ama aa ka hi hi.
Ama in a tuu honte unok paak sungah tha hi.

La A ngui ngana
Tangval ii sak
4Kong it awng, nang sia Tirzah bangin na meal pha a,
Jerusalem khuapi bangin it huai in,
hi khuapi liante bangin na meal phatna in
husan ngangawn hong tawp tha sak liang hi.
5Kei sang hong nga heak in, na mai in hong khiicip hi.
Na samte sia Gilead mual pangh suk a
keal honte tai valet bangin kithing hi.
6Na hate sia a kisilthiang tuu honte bangin paak hi.
Khat beak zongh a peuhe om ngawlin kikim diimdiam hi.
7Na mai sealna dial nungah na biangkhote san sitset hi.
8Kumpipa in zi sawmluk, zino sawmliat,
a kisim zo ngawl ngaknu moi nei tahen!
9Ahihang keima in khat bek ka it a,
ama sia vakhu khat bangin it huai hi.
Ama sia a nu ii tanu khat bek a nei hi a,
a nu ii a it mama tanu ahi hi.
Numei theampo in ama en in pok uh hi;
a zi le a zinote in ama pokna la sa uh hi.
10Zingsang khuavak taw a kibang hi sia nu akua ziam?
Ama a mealpha a, taang hiihee a, ni bang tha bang in tee hi.
11Ngamkuam sungah thingnote en tu,
sapit ngui tung a, a teeno suakte en tu le
talee kung tung a, a paakte en tu in
Almond kungte sungah ka paisuk hi.
12Ngal siphuleang hawlpa ii ngal sim tu lawpin
a liin bangin nang kong it hu in ka liing hi.

Ngaknute ii sak
13Shulam ngaknu awng, laam in, laam in,
Na lap kong en tu uh hi.

Ngaknu ii sak
A ngual a ngual a hong en te ii kilaklaw ah
ka lap sia banghangin hong en nuam nu ziam?

0 comments:

Post a Comment