Sangawngsau Thu Nam 12
1) Sangawngsau sia Africa continent bek ah om nganhing namkhat hi. Africa continent sung ngamte zongh ngam khat le a pawl zia kibang ngawl lai hi.

2) Sangawngsau sia nganhingte sung pan asangbel hi aa, anosuak tungte zong mihing sang in sang zaw hi. 

3) A sua zawk nailang zawk ciang ding thei aa, nai sawm zawk taai thei pai hi.

4) Sangawngsaute sia alup ciang le nau asua ciang ngangawn ding nginge uh hi.

5) Nikhat sung nai nii hal vo ciang minit sawm vo mu hi. A mut hun ngei ngawl het uh hi.

6) Sangawngsaute sia kihau vazeang ngawl uh hi.

7) Sangawngsau ii lei (tongue) sia letmat 17-21 sau uh hi.

8) Sangawngsau atal khat ii ngitna sia kg 1,400 bangh hi.

9) Sangawngsaute sia pi 18 bangh sang hi, 

10) Sangawngsau ii sam sia mihing sam sang in aza 10 bangh saa zaw hi.

11) A puite sia kumh 5 aphak ciang nau paai thei aa, tha 15 sung paai in, ano suak leh pi 6 bangh sang in, pound 150 bangh ngit uh hi.

12) Kumh 25 bangh nungta uh hi.

Ref:
http://www.onekind.org/be_inspired/animals_a_z/giraffe/
http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/animals/giraffe.html
http://animals.nationalgeographic.com/animals/mammals/giraffe/
http://www.animalfactguide.com/animal-facts/giraffe/
https://en.wikipedia.org/wiki/Giraffe

0 comments:

Post a Comment