Hakha Inn Cimh Za Li Val, Kawlzaang Lo Ika Tul Sawmthum Val Kisia
Hakha khua ah sia, July 25 ni pan ngua ciing aa, July 26 ni pan kipanh inn cip kipan hi, July 31 ciang nguatui teena letmat 30 ciang hong theng ci'n Hakha khua hausa U Thein Zaw Oo in son hi.

Rong mual ah mincip hang in, Inn cimh sia inn 375 hi aa, Hakha naina khuate pan inn 112 cimh hi.

Kawlzaang ah sia lociing ika tul - sawmnga tui in khuum aa, tuasung pan lociing ika tul sawmthum val sia kisia ahikom, Naypyidaw pan lotho set 70 sia Kawlpi ah August 12 nitak in theng ci thu  August 15,2015 Kawl kumhpi thusua sung ki-at hi.

0 comments:

Post a Comment