Tulaitak Akhangham Bel Ngeau

USA ngam Oregon ah Corduroy akici ngeau-ngaw khat sia kumh 26 dong nungta lai ahikom, nalamdangte chepteena laibu Guinness World Records sungah "Kum Sau A nungta Lai Ngeau" ci'n kiciamte tu hi.

2014 kumh in athi Tiffany Two kici ngeau sia kumh 27, tha 2 le ni 20 nungta hi, Leitungah akhangham bel ngeau-ngaw sia 2005 lai in athi Crème Puff, kici sia hi aa, kumh  38 le ni 3 nungta hi.  


0 comments:

Post a Comment