MRT Station Sungah Ommaw In Matthuak


Singapore ngam ah ninoni (Oct 24) in meileang (MRT) station sungah pasal khat in, numei khat ii niikbawi nuai pan datpung zai kuu ahikom matthuak hi.

Raffles Place MRT station ah zing nai 10:30 pawl in, Kumh 42 pha tua Datpungzaipa in datpung zai ci akiheak datpungzaipa sia pasal thum ii vuak thuak in apuansil ngawl bombi nguak taw taai ahihang, matthuak in palikte khutsungah kiaap hi.

0 comments:

Post a Comment