Sen Ngam Ah "One Child Policy" Bo


Sen ngam ah nau khat bek nei tu "One Child" policy sia Oct 29, 2015 ni (nipizawk nilini) pan kipan phiat ci kipsakna nei in, nii nei tu ci thukun kipan hi.

Hi "One Child Policy" sia Sen ngam mihing tam vaial ahikom 1970 kumh pan a pat uh hi. Pawlkhat in "tu khawng ciang, nau nii nei thei tu ci ahihang, ko nau nei thua thei nawn ngawl, ka kumh uh ham zo " ci hi.

Sen thuneite in, 2013 lai nau khat bek nei tu policy sia phiat ahihang, kumhpi sang panh banghma son thiangna nei ngawl lai in, tuciang ason thiang hi pheang hi.

Nau khat bek aci uh ciang, thingtang sang om khuano ah ateangte in, nau khat nei zawk ciang, akik siat phiat, lalsak, thi sak ci bangh thu zongh hi.

Beijing khuapi ah sia, kumh 35 sung nau khat tungsia anei peuma kumhpi in leau sum US$ 25,000 taw kikim sen sum 159,000 yuan vo leau sak hi.

0 comments:

Post a Comment