Zi/ Pasal Khat Tungsia Anei 19 Pha

Kumhpi ii thukun sungah, zikhat, pasalkhat nei thei bektu thukun hang in, Yangon khuapi sungah babek zumhkong mangkong atheng 19 om in 7Day News sungkisua hi.

Atamzaw sia, zima/ pasal masa nei in, zikik/ pasal kik nei zo kazu, a masa sia taw kikhen ngawl lai in kison hi, Hlaingtaryar township sung panh hi bangh aa akikhia tambel ci hi.


0 comments:

Post a Comment