Kawlpi Ah Inn 358 Kisa

Kawlpi ah 2015 July - August sung tuikhan hang in, inn asumcipte kumhpi vaihawm puina taw innthak 358 kisak sak hi, Tua sung pan Aye Tar Yar khua atu inn 37 sak sak ci thu kumhpi sang pan Dec 6, 2015 zasak hi.


0 comments:

Post a Comment