Melbourne Sizaang Innkuan

Australia, Melbourne Khua om Sizaang mi te 12 December tha 2015 ni in Maroonda Reservior Park ah Picnic pai u hi. Melbourne Khua ah Sizaang mi Mimal 85 bang pha in ,Tua sung ah Mimal 75 se Kipawl na sung ah Member hong tum u hi. 

Kum pi tung pan zong ki pawl na Register nga thei zo aa, ki pawl na min sia, "Siyin Community Incorporation" min taw Register na nga thei ung. 

Mai lam kal suan na tu ngeal na ah, Khang thak te in Sizaang kam a mak ngil ngawl na tu, Ngei na kep cing na tu le, Khat le khat hak sat na ah, ki hu tek na tu ci in ngeal na ki nei hi.

Lamkim Samte

0 comments:

Post a Comment