Haksatna Pan Suakta Tu Cambodian Pasal Khat

Cambodia ngammi Vid kici kumh 34 pha pasal khat sia, atalki pan sameang khat mawl bangh phial in tuai suk ahihang, Pathian hesuakna taw ahuu tu Australia ngammi nupa khat hang in operation vawt thei tu hi zo ci hi.

Ama sia Australian nupa Diana Koski le John Nettleton te zintunna ah lamet ngawl in pai in ahi leh, Tua Australian nupa in, ama ii operation vawt natu "FACEBOOK" pan huu ngetsak ahikom, ama ahuu nuam om ci hi.

Australian nupate kung apai masak lai in, hotel pan kihawl khia aa, ngual ii dei ngawl ahikom, ama sia kihesuak zaw hi.

Ref: Dailymail

0 comments:

Post a Comment