Vokno Khat In Zawngmai Puak Nei

Cuba ngam  Ciego de Avila khua ah Zawng maitang nei Vok khat suak ahikom, akhuathing thaphil kheukho ci'n Russia Time news sungah kisua hi.

A vokno sia asua zawk ni 4 ciang thi ci hi, Sen ngam Xiping township ah zongh 2008 lai Vokno khat in zawng mai tang pua in suak ngei ci hi.0 comments:

Post a Comment