Atapa Taw Kimu Kik Tu In Lamet Nei Nupi

Senngam , Guizhou ah Zhang Xuexia akici nupi kumh 51 pha khat in tuma kumh 25 lai amu nawn ngawl atapa bo sia mu tuh ki umh in zazong lai hi.

Atapa min sia Song Zhiyan hi aa, anolai atapa sia mihing ngilote in taaipui aa, sum taw tat tu in ngen uh hi, ahihang tua mihing ngilote in, atapa sia midang khat kungah zuak dan in kison hi.

Song Zhiyan ii pianna pa sia atapa phawk lei ahikom, 2006 kumh thi law liang in kison hi.

Src: CRI

0 comments:

Post a Comment