Khuangaih Thu

Theizang khua ah a teang Pa Khup Cin, kum 64 (h/o Nu Oai Thian Cing) in 15 Feb 2016 (Monday) ni 7:00 AM pawlin leitung nusia hi. 17 Feb 2016 ni in vui tu ci uh hi.
A tate 1. Nu Cingh Khan Huai - Pa Vum Khan Hau @ San Naing
Tg. Lian Dongh Mung @ Mung Mung
2. Lia Dim Khan Ciang
3. Lia Mang Za Niang
4. Lia Nang Lamh Cing
5. Lia Pau Lun Cing

A nusiat a innkuan pui te atu thu ngetsak tek tawng. Src Sya Vum Khat Pau

0 comments:

Post a Comment