Mawtaw 50 Kiphul Tha

USA, Pennsylvania highway tungah Feb 13, 2016 zingsang  mawtaw 50 bangh kiphultha ahikom, mihing 3 thi law in, 70 liam uh hi.

I-78 lampi tung Lebanon County ah hi in, hi bang aa kiphul thakna ahang sia vuuk taak nasia , lampi naal hang ci uh hi.

Src: Dailymail
 

0 comments:

Post a Comment