TOPA Taw Maangkhawm

Thingunau (Siyin Ywa) teang Khuasak khuami Pu Hang Za Cin(Kumh 80 kiim) in Feb 16, 2016 zingsang nai 5:45 in teenna Thingunau inn pan hong nusia hi.

Aluanghawm sia Feb 18, 2016 ni leisung aapna nei tu hi. 

Anusiat innkuanpui mealheak ulenau akuama po Topa in hong heneam ta hen.

KL Ngin

0 comments:

Post a Comment