Sizang kual ah phone Line


March 15,2016: Zeini ah thu thang ahi Sizang kuam sung leh Thuklai ah GSM MPT phone line nga a ci sia taw ki sai in Inn sang pan tawm hong za sak kik ung.

Zeini 14.3.2015 nitak nai 4 pam pan ki pan tawm vei sung phone line hong om in ki pau thei hi ka leh tua zawk nai 2 hun a hi nitak nai 6 hun khawng ciang hong bo kik ci thu Thuklai ah Kumpi na seam Palik Tg Lian Suan Mung thu son na pan ki za hi.

Hi bang in Sizang kuam sung phone line hong om thei hi ka leh bang hang om suak thei ngawl ziam ci thu zong heak nop huai thu khat hi ci Thuklai pan Tangval khat in son hi.

Hong pai tu hun sung ah Telenor, MPT GSM leh Ooredo te zong zak thei tu lung ngul khu hi ci zanng ngam om te zong na son hi. Bang hang ziam ci leh kawlzaang pan khua sang cia ciang phone ki zop na tu ham sa mama ci hi.

Tulai tak Sizang kuam sung phone line a om a ki zang thei va mial teng sia CDMA => MEC 450, 800 te hi.

Src Khuasak

0 comments:

Post a Comment