Thuak Maan Ngawl Khat In Zedekiah Kulh Sung Khamh Zong

Israel ngamah  March 11,2016 ni  Kumpi Solomon in ii suangkhuk (Zedekiah ii kulh sungah) sung American tourist  khat in suangmanpha kiphual tu a umh  aa, ama thu in zongku ahikom matthuak hi.

Ama sia kumh 19 pha in, kulh sung kibu aa, nitak kulh kikhak zawk ciang, zan khuateal kulh sung mun tam tatak to niknek in, kumhpi Zedekiah ii phual hi tu upmawk khamh le nguun zong hi.

Azingciang ama le ama akisealna in buan kinoai aa kibu ahihang, naseamte ama mu aa, akibuhna ahang sia son thei vacin ngawl ahikom ngaisutna kisamh hi tu ki umh aa, palikte aap ci hi.

 
Nungsang Thu:
Hi munh sia Solomon maan sung suanglaakna suangkhuk hi in, Zedekiah ii taaikuna kulh zongh ahi hi.

Zedekiah sia Kumhpi Jehoiakim ii pano hi in, Babylon kumhpi Nebuchadnezzar in Judah kumhpi zaa apiak hi aa, kumh 9 zawk ciang Nebuchadnezzar leeheak kik in Egypt taw kipawl hi.

Nebuchadnezzar in Judah sim kik aa, Zedekiah sia luphung nuai  kulh panin taaiku ahihang matthuak kik hi. Zedekiah ii atapate ama ii mutang thatlumh in Zedekiah mitang ki-khoi keak sak hi.


Ref-Src:  Dailmail, Laithiangtho Bu

0 comments:

Post a Comment