Zongam Ah Mihing Nguu Om Ci

Tuimang khua ah, March 19,2016 nitak Pa Lian Tuang tanu Lia Cing Pan Vung (Kumh 7) sia zuaktu in Mualbeamte khat in nguu aa, anguuk hunlam kihe in, ngutapa kiman hi.

Azuakpa le aleite kimu zo in, akizuak sawm thu Lia Cing Pan Vung in aheak ciang au aa, kiimlepaamte in del in man ci hi.

Aleitute taaiman in, azuakpa sia suakta ngawl ci hi. Patang zuaksawm (ngutapa) sia Mualbeamte Zam Deih Mang (S/o Neng Khan Hau) ci hi.

Src: Innpi Group

0 comments:

Post a Comment