Dawee Ah Sizaang MP Khat


Tanintarri Dvision, Dawee pan MP khat ahi Pu Saw Luka ii pa Suangdaw khua pan Pu Lian Khai hi a, Pu Khup Cin ih tapa Lian bel hi.

Pu Khup Cin (Suangdaw/ Tamdeang Khua Pu Khup Lian te sat zawk kum 4 ciang theng, anau te ni Pu Khai Thawng le Pu Zam Dai tawh theng.

Pu Saw Luka ii pianna pate unau teng sia:-
(a) Pu Lian Khai ( Saw Luka ih Pian na Pa) ama sia hong nusiatma in Tedim ah ciato vavan hi.

(b) Pu/ Bo Suak Zam( U Lian Za Thang & U Suak Khaw Khai,Ciin Hau( kanu) te Pian na Pa)
(c) Pu Thang Hau ( U Cin Za Pome,Sergeant Thawng Khan Thang te te Pian Na Pa)
(d) Pi Awi Neam ( Lambo Suan Za kam tepian na Nu)
(e) Pu Kang Lian,(Lian Za Thang mintap pa,atangval no in Thi)

Src: Cindokhup Samte/ Sangsangpa, Pa Ngocinthawng Suantak

0 comments:

Post a Comment