Pumkhat Sua Mopoai


Khuasak khua Pa Ngo Khua Khai le Nu Dimh Khan Neam te ii tanu lian bel, Vung Thian Uap le Pego Division , Letpadan township teang Pa Sein Lwin le Daw Chuu te ii tapa Saw Aung Myo Tinh te ii pumkhat suana mopoai sia 

Holy Innocent Church (Catholic) ah
May 14, 2016 ni 
Zingsang 9:30 pan 11:00 sung vawtsawm hi.0 comments:

Post a Comment