Topa Taw Mangkhawm

Yangon teang Thuklai khuami Pu En Cin Thang tapa Pastor Lian Khan Thawng H/o Nu Cingh Suan Huai(Kum 46) in May 9 2016 kawl ngam pm 1:00 hun in Yangon zato pi pan zun thum nat na le malaria nat na tawh lei tung hong nusia ci thu ki za hi.

Tapa 2 le tanu 2 nei in atapa no zaw kumh 2 sia Yangon Yankin patang zato ICU ah akibawl laitak hi.

Topa in anusiat innkuanpuite hong heneam ta hen.

0 comments:

Post a Comment