Tedim District Ngaa Tha Tu

Chin State Chief Minister Pu Lianluai leh a pawlte June 23, 2016 nitak  nai 7:00 PM pawlin Tonzang Khuapi theng uh a, mipite in  Zolap tawh zinmuakna nei ci hi.

June 24, 2016 ni zingsangin a ahai ngawl aki vawtsawm Nakzang Ngunleih  mun tu etna nei uh hi. Tuazawk zingsang nai 10:00 hunin Tonzang Administrationah Khuanu/Khuapa, zum nasemte, INGO/NGO, mipite mimal 140 val tawh kimuh khopna nei uh hi.

Akikhawm mipi te sungpan Pu Lian Khan Suan in "Tonzaang ngam huam sung a om zumte in District tawh akisai zumvaite vaihawmna ah Falam Khua thet natu tai 95 bang pai kul ahih manin haksa mama hi". 

"Tuk ciangin lampi kicim lailai le zumlai thupi pawl khat a hunlapin kithen zo ngawl hi. Tua haksatnate ka kantan zawk natu in Tonzang tawh tai 26 bek akikhuala Tedim Khuapi in District ngah leh haksatna tamtatak nuam tuam bek dom ngawl Tonzang Khuapi zong khangto tuam tu hi". ci thu pulaakn anei hi.

Chief minister in "Tedim sia District ngaa tu in akilawm mama hi.  Chin State Ministers teng in zong hoisa siat uh hi. Thukimna zong nei zo ung. A hun lian kison thei ngawl aa, khat vei ciang ngaa tu hi hangh" ci thu son hi. 

Src: Tedim Post
0 comments:

Post a Comment