USA Sizaangte Picnic Paisawm

Sizaang Innkuan USA (ASI) vaihawmna taw, atambel ii omna Maryland , Kamptown Park ah July 2,2016 (ninoni) ciang picnic "Sizaang Picnic 2016" paisawm uh hi.

Ngaknu , tangval nguakte khat ciang $ 10, innkuan taw te $ 25 le nupa kopkhat nguak te $ 20 tek ci in ciangtat aa, mi 500 val bangh pha tu in ki lamen uh hi. 

Valley Ball, Pingpong, Chess, Social Game le Ngeina Lap sinna zongh neisawm uh hi. 


0 comments:

Post a Comment