Chin - dwin Ngun Tuikhang


Ngua nasia tatak ciing ahikom, Chin dwin ngun le Irrawaddy nguntui sia khang aa, Chin dwin ngundung bangh laisin saangin 16 khak kul ci hi. 

Chin dwin ngun ii pangh ateang khua 30 zongh amundangah kihep tu thuneite in sawl zo aa, vaipuak neite zongh kinging sak hi. 

Source: RFA Burmese

0 comments:

Post a Comment