Israel Ah Naam Taw Kiholh

Israel ngam, Netanya khua ah June 30,2016 in, Palestine khat in, Israel te 2 naam taw holh in liamsua hi.

Aliam te sia kumh 40 pha khat, kumh 62 pha nupi khat pha in a 2ma zato theng hi.

Zingsang in zongh kumh 13 pha Israel numeino khat sia, Palestine khangno khat in naam taw holh lumh hi.

0 comments:

Post a Comment