Tahan Hawkluam Vai

Tahan hawkluam taw kisai 8888 saangpatang kipawlna pan sondan hi le

- Hawkluam sia pi 100 manh zawk ciang adang pi 100 zomh to sasuak tu hi.
- Municipal area huam sungah eima innmai tek ah akibelap te zongh phiat kul tu in son hi.
- Khat nguak noptuam natu atam zaw ii noptuam natu thuneite tungah thu ki sung sawn ahikom, mipi sang pan ngaisut piakna ahizong, eima huang ngii bangtek ih kep tu kisamh ci hi.

Akisamh le U Aung Thet Tin (Ba Kyue) ph း 400307700 ah kipaupui thei ci hi.


Src: Ba Kyue0 comments:

Post a Comment