Kawlpi Ah Lei Aam

Kawlpi le Ngunkhawm kilaklaw Chaungkyin khua naina ah Aug 10, 2016 zingsang nai 5:00 pawl in lei aam ci hi.

Phalong 2 khawng pi 3 bangh kom suk in, innkuan pawlkhat kiheam uh hi.

2004 kumh in zongh hi bang piang ngei ci hi.

Src: Central News Myanmar

0 comments:

Post a Comment