Khuangaih Thu

Buanman khuami Pu Kam Khua Lian (kum 96)in tuni 6.8.16 (Saturday)10:00AM hun in Buanman pan Topa kung hong cia san zo hi. 

8.8.16 ni Buanman Pa Lian Khan inn pan vuina service kivawt tu hi. A nusiat mealheak u le nau te theampo tung ah Topa TTT in hong heneam tahen! 

Src: Lamh Cin

0 comments:

Post a Comment