Khuasak Pa Ngo Za Pum In Hong Nusia

Khuasak khua mi Pa Ngo Za Pum  (Kumh 74) H/o Nu Ngo Khua Neam  in August 10, 2016 ni zingsang nai kawlngam hun 1:30 pawl thin natna taw Kawlpi ngalkap zato pan hong nusia hi.

Ama sia adam ngawl ngawl top hi aa, tunung hiat ah atapa Sya Hang Sen te kungah aki bawl top hi. Anusiat innkuanpui mealheak ulenau-te Topa Tha Thiangtho in hong heneam ta hen.

A it atate sia:
1.Nu Cing Do Niang (w/o)Pau Cin Kam
2. (Pr J Khai Tual @ Sya Khai Tek ) (h/o)Nu Mang Neam Pum
3.Pr Hang Do Pau @ Sya Hangsen (h/o)Nu Pau Neam Cing.
4.Pa Thang Lamh Thawng  (h/o)Nu Neam Khan Vung
5.Nu Cingh Za Uap
6.Nu Hau Khan Dim

0 comments:

Post a Comment