Thingunau Ah Nopni Daani Zaktu Maandat

Thingunau khuaah, nopni/ daani ciang zaktu maandat pi 40'x 20' khat, USA om suapuite ii vaihawmpuina taw lei thei natu apia teng sia:-
  1. Pa Steven Kuntong 200$
  2. Tg Cin khan Khual. 200$
  3. Pa Kaih Pii. 50$
  4. Nu Man Bawk. 20$
  5. Nu Cing Suan Ciang 50$
  6. Pa Thang Dongh. 50$
  7. Nu Mun No. 140$
  8. Pa Tuang Khan Pau. 100$ le
  9. Pa Tual Pum &Nu Cing Cing 40$ te hi.

0 comments:

Post a Comment