Topa Taw Maangkhawm

Pumva khua mi Pu Ngin Khua Thawng, kum 84 in 5 Aug 2016, 1:00 AM sat zawk pawlin N.Okkalapa Zato pi panin Tawntung Topa kung hong zot san hi. Ahi thei le innteak te ii deina taw kizui in YSBC in 7 Aug 2016 ni in vui tu kisawm phot hi. Confirm na a om zawkciang hong kiza sak lai tu hi.
A zi - (Pi Vung Khua Kam)
A tate
1. Pa Cin Pau + Nu Mang Neam Nel (USA)
2. (Pa Suang Za Kam) + Nu Dim Lian Cing (Ausi)
3. Nu Vung Khan Neam + Cin Suan Go
4. Pa Ngin Khan Tual + Nu Ngin Cingh (USA)
5. Nu Ciang Za Lian + U Kyaw Kyaw Nyunt
6. Nu Kam Huai Khai + U Kyaw Thiha Tun


A nusiat a innkuan pui, a tuu a ta inn om ngam om te atu thungetsak tek tawng.

Pu Ngin Khua Thawng sia 1976 kum SRBA laak tu lai Kapteal pai upa khat hi a, SRBA ah 1979-1981 hun sung Board Chairman seam hi. A khan lai bawlung sui thiam, kimaina sang a kiva mama khat hi.

Src: Rev Vum Khat pau

0 comments:

Post a Comment