UPC - 21st Century Panglong CNF Representatives


1. Dr. Lian Hmung Sakhong (Leader)
2. Pu Thang Ning Kee
3. Pu Khua Uk Lian
4. Brig. Hrang Tin Thai
5. Pu Paul Sitha
6. Pu Biak Pum
7. Pu Thang Yen
8. Pu Hla Thun
9. Pu Lalramlawma
10. Pu Nai Thoung
11. Pi Cing Zam Vun
12. Pi Leng Kee
13. Pi Lalhmangaihzuali (တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္)
14. Pu Thang Shing (ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူ)


Township & Tribe

1. Paletwa
(Pu Hla Thun)
2. Mindat-Kanpetlet
(Pu Thang Ning Kee; Pi Ling Kee; Pu Nai Thoung; Pu Thang Shing)
3. Matupi
(Pu Thang Yen; Pu Paul Sitha)
4. Hakha-Thantlang
(Dr. Lian Hmung Sakhong; Pu Khua Uk Lian; Brig. Hrang Tin Thai)
5. Falam
(Pu Biak Pum; Pi Lalhmangaihzuali)
6. Tedim-Tonzang
(Pi Cing Zam Vung)
7. Lusei
(Pu Lalramlawma)

0 comments:

Post a Comment