Kawlpi Ah Zatui Zanghte Pheangtat

Kawlpi ah zatui khaam zangh tam vaial in, zan khuazing ciang, mun tatuam amate ii tat zia sia, hong uang vaial in kison hi.

Tazin veang No (4)  Immanual biakinn huang nungsang khawng ah ta in, asik po ausan, innkong kha kiing, inn kongkha apeang taw sui, lim khawng suai sak zazan ci'n kison hi.


Src: Ko Thang(Kalaymyo)

 

0 comments:

Post a Comment