Khuangai Thu

Khuasak khuami USA, Philadelphia teang, Suapui Thang Khan Dal@ Ngam Dalpi (Thatmun) S/o Pa Cin Pau in Oct 11,2016 nitak in hong nusia hi.

Oct 13, 2016 nitak 4:00pm hun in Tahan ah TBC in vuina service neisak tu ci hi.

Oct.15 (Ninoni ni), zingsang 10:30 -11:30 AM sung
1110 Main Street
Darby,PA 19023 ah, Philadelphia Myanmar Christian Church in huina service nei pui tu hi.

0 comments:

Post a Comment