Kumh 3 Patang Kivawk

Yangon , Hledan ah Oct 16,2016 ni nitak nai 7:00 pawlin kumh 3 patang khat sia apianna nu in awngbuk sungah nusia ci hi.

Anu in "na pa zong tu khi hi" ci zeau aa, anu ii thetna he nawn ngawl hi.

Ama min sia son thei aa, Mg Aung Ko Tun ci'n a omna sia meileanglam naina ci zeau hi. Tulaitak sia Kamayout Palik zumh in keam phot ci hi.


Src : Ye Htur Oo


0 comments:

Post a Comment