Nausen Taw Vak Ciang Kidop Huai Thu

Senngam , Guangzhou state shopping mall khat ah, apa nung pan aluai atapa ii tungah apa puk in atapa thi law hi.

A nungpan aluai atapa liik tu lau in apa in aletna pan apata puukkhawm aa, atapa ii ngawng kithiak tha hi.

A hui pan nupi khat in huu pai ahihang zato athet ciang thilaw hi. 


0 comments:

Post a Comment