Pu Zozam Pianna Nu In Nusia

Chin National Democratic Party   Chairman Pu Zozam ii pianna nu Pi Ciin Khaw Mang (Kumh 96)  in Oct 29,2016 in khangham natna taw Thuklai khua pan hong nusia hi. 
 Pi Ciin Khaw Mang sia Thuklai khuami hong nusia sa Minister Vum Khua Hau ii suapuinu hi aa, Thuumh masa Sya Zakhup le Pi Ciang Zam te ii tanu hi. 
 Pi Ciin Khua Mang le Pu Mang Thawng te ii sungpiang
tateng sia :- 
 • Dr. Kam Cin Dal
 • Nu Neam Za Dim
 • Pa Khup Lamh Cin
 • Pa Mang Do Pau
 • Nu Zam Cing Khai
 • Nu vung Za Cingh
 • Nu Hau Za Huai
 • Pu Zozam @ Zam Cin Pau 
 • Pa Khai Do Pau 
 • Pa Lian Cin Mang (Road Transportation & Administration Dept)
 • Nu Neam Suan Dim hi. 

0 comments:

Post a Comment