Kawlpi NMTS Lungdam Vawt

Kawlpi  NMTS (Nursing and Midwifery Training School) ii lungdamvawt muakna sia tunung ninoni Dec 17,2016 ni in vawt ci hi.

  • Rev. Lang Khan Mung Kipatna thungen
  • Tutor Kam Nuam Huai Lungdam ko
  • Rev. Pau Za Thang Ahuam thungen
  • Rev. Daniel Pau Lian Mung in thuhilna nei in
  • Msgr. Rev. Father Mung thupha piakna nei ci hi.

Hi NMTS saanginn ah sangpatang 260 kaa aa, tua sungah tapidaw sia 37 kihel aa, Syapinu sia Daw Wai Wai Lwin ci hi.

Src: Phualva Lungtuak Media 

0 comments:

Post a Comment