Malaysia Ah Hakhate Khat Ki Suam


Malaysia om  Hakha kampaute khangno kumh 23 pha khat sia Dec 6,2016  ni UNHCR zumh apaina lampi ah kisuam ahihang thilaw ngawl in kison hi.

Amin Ni Mang hi in, Malsawm khuapan hi in, Zingsang nai 9:30 pawlin UN card renew tuin apaina lampi ah cycle tungto mihing 4 in naam taw holh zazan vua zazan in nusiat uh hi.

Meipi FB Group

0 comments:

Post a Comment