Chin State Thangsang Ah Rakhaing Ngal

Rakhaing minam hiam toai, Arakan Army kici "AA" te le Kawlngalkapte Dec 12,2016 ni in kikaap aa, Kawl ngalkapte sang panh 10 thi ci'n AA te in son hi.

Chin State thangsang Paletwa khua naina, munkhat ah, Kawlngalkapte petroling pai laitakin AA te in suam aa, alang le lang kikapna nai 2 sung bangh hai ci hi.

Hi kikapna hangin, Paletwa te mihing 200 bangh ngaltai uh hi.

Ref: DVB, Arakan News

0 comments:

Post a Comment