Malaysia Ah Kithat

Malaysia ngam, Kuala Lumpur, Pandan Indah ah Mindat Chin te Pasal khat in azi, a tanu le a tu no a thalup zawk ciang, ama zongh nguza ne in thi ci hi.

Malaysia ah, suutpom (refugee) delh in om uh aa, UN-card ngaa zo ahihang, tunung hiat in, a status ki cancel ci hi.

Atanu-te 2 anungta lai om aa, khat pasal nei zo in, adang khat sia ngaknu lai hi.


Src: Von Khai Dik

0 comments:

Post a Comment